Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Warunki przyjęć na praktyki studenckie w Komendzie Powiatowej Policji w Kępnie

WARUNKI PRZYJĘĆ
NA PRAKTYKI STUDENCKIE W KOMENDZIE POWIATOWEJ POLICJI
W KĘPNIE
 
I. Wymagane dokumenty
Studenci zainteresowani odbyciem praktyk w Komendzie Powiatowej Policji w  Kępnie składają osobiście lub przesyłają pocztą następujące dokumenty:
 1. formularz zgłoszeniowy dla osób ubiegających się o praktyki studenckie w Komendzie Powiatowej Policji w Kępnie;
 2. skierowanie z uczelni na praktykę lub zaświadczenie z uczelni;
 3. kserokopia dowodu osobistego i legitymacji studenckiej;
 4. zakres (program) praktyki;
 5. kserokopia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków;
 6. dane i numer telefonu osoby odpowiedzialnej za organizację praktyk na uczelni;
 7. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego;
 8. inne dokumenty zgodnie z wymaganiami kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych; 

II. Termin i miejsce składania dokumentów
Student, który ma zamiar odbywać praktykę w KPP w Kępnie składa dokumenty zaadresowane na  Zespół Prezydialny, Kadr i Szkoleń  KPP w Kępnie, Chojęcin Szum 8a, 63-600 Kępno.

UWAGA:

Liczba miejsc i czas trwania praktyk są ograniczone zakresem bieżących zadań realizowanych przez wskazaną komórkę organizacyjną. Spełnienie wszystkich kryteriów formalnych nie zobowiązuje Policji do przyjęcia studenta na praktykę.


III. Kryteria i terminy rozpatrywania dokumentów

 1. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie dokumenty złożone we właściwym terminie (co najmniej miesiąc przed planowanym rozpoczęciem praktyki).
 2. Warunkiem pozytywnego rozpatrzenia dokumentów o odbycie praktyki jest:
       - zbieżność jej programu z zakresem działania wskazanej przez studenta komórki organizacyjnej
       - możliwości organizacyjne komórki organizacyjnej w terminie realizacji praktyki.
 3. Student otrzymuje pisemną lub telefoniczną informację o pozytywnym bądź negatywnym rozpatrzeniu zgłoszenia.

IV. Przebieg praktyki

 1. Bezpośrednio przed rozpoczęciem praktyki student:
       - zapoznaje się z zasadami odbywania praktyki w Policji,
       - zapoznaje się z celami i zadaniami oraz strukturą organizacyjną Policji,
       - odbywa szkolenie z zakresu BHP i ppoż,
       - zapoznaje się z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi dotyczącymi ochrony informacji niejawnych.
 2. Odbywanie praktyki studenckiej polega na obserwacji i uczestnictwie studenta w zadaniach realizowanych we właściwych komórkach organizacyjnych KWP w Poznaniu.
 3. Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie informacji niejawnych studentowi odbywającemu praktykę mogą być udostępniane tylko informacje jawne.

V. Dodatkowe informacje na temat odbywania praktyk

 1. Praktyki studenckie w KPP w Kępnie są nieodpłatne.
 2. Policja nie ma możliwości zapewnienia zakwaterowania jak również wyżywienia w czasie trwania praktyki.
 3. Policja nie refunduje kosztów przejazdu na praktykę

Dodatkowych informacji na temat odbywania praktyk studenckich udzielają pracownicy Zespołu Kadr i Szkoleń  KPP w Kępnie pod nr tel. 47 7756325

 

 

 

 

 

Metryczka

Data publikacji : 16.08.2009
Data modyfikacji : 22.06.2023
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Kępnie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Rafał Stramowski
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Stramowski KPP Kępno
Osoba modyfikująca informację:
Rafał Stramowski
do góry