petycje - PETYCJE - Komenda Powiatowa Policji w Kępnie

Biuletyn Informacji Publicznej

petycje

Informacje dotyczące petycji

 

Co to jest petycja?

 • Petycja to pismo z postulatem/prośbą skierowane indywidualnie lub zbiorowo do władzy publicznej zgodnie z jej kompetencjami .

 • Petycje są formą bezpośredniego uczestnictwa obywateli w procesie sprawowania władzy.

 • Petycje to:

  • indywidualne lub zbiorowe propozycje odnoszące się do wszelkich spraw związanych z życiem publicznym,

  • postulaty zgłaszane do organów władzy publicznej zgodnie
   z ich kompetencjami.

Petycje mogą składać m.in.:

 • obywatel lub grupa obywateli,

 • organizacje pozarządowe,

 • jednostki samorządu terytorialnego (ich organy, związki lub stowarzyszenia),

 • przedsiębiorcy. 

Petycje można składać do:

 • władzy publicznej (np.: Sejmu, Senatu, premiera, ministra, rady gminy, rady powiatu, marszałka województwa),

 • organizacji lub instytucji społecznej wykonującej zadania publiczne (np.: Państwowej Inspekcji Sanitarnej, ośrodka kultury).

Autor petycji powinien wiedzieć, że:

 • o tym, czy pismo jest petycją decyduje jego treść, a nie forma,

 • petycje można złożyć w sposób tradycyjny (forma pisemna) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

 • konieczne jest podpisanie petycji – anonimy nie są rozpatrywane (gdy petycję wnosi grupa podmiotów podpis składa osoba reprezentująca),

 • petycja może być złożona w czyimś interesie za jego pisemną zgodą,

 • przedmiotem petycji mogą być np.: propozycja zmiany przepisów prawa lub podjęcia działania dotyczącego społeczności lub ochrony szczególnie istotnych dla niej wartości,

 • petycja niespełniająca wymogów formalnych i nieuzupełniona w terminie 14 dni nie będzie rozpatrzona,

 • złożenie i rozpatrzenie petycji jest wolne od opłat,

 • sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

Tryb rozpatrywania petycji:

 • żądanie petycji musi być skierowane do takich adresatów, którzy posiadają kompetencje w tej sprawie,

 • w terminie 30 dni od dnia złożenia petycji podmiot ją rozpatrujący wzywa autora do uzupełnienia lub wyjaśnienia treści petycji, gdy stwierdzi braki formalne,

 • petycja powinna być rozpatrzona w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia (w wyjątkowych okolicznościach termin ulega przedłużeniu),

 • adresat petycji jest zobowiązany do poinformowania jej autora o sposobie rozpatrzenia petycji,

 • nie podejmuje się pracy nad wcześniej rozpatrzoną petycją, jeśli nie zgłasza się nowych faktów lub dowodów.

Obowiązki adresata petycji:

 • adresat petycji, który nie jest władny ją rozpatrzyć musi ją przesłać do właściwego podmiotu w ciągu 30 dni od dnia jej złożenia,

 • zamieszcza na stronie internetowej informację zawierającą skan petycji, datę jej złożenia i – po wyrażeniu zgody – imię i nazwisko albo nazwę autora petycji,

 • zawiadamia autora petycji o sposobie jej rozpatrzenia,

 • corocznie, do 30 czerwca, umieszcza na swojej stronie internetowej zbiorczą informację o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim. 

Niezbędne elementy petycji:

 • nazwa podmiotu wnoszącego petycję,

 • miejsce zamieszkania albo siedziby podmiotu,

 • wskazanie adresata oraz przedmiotu petycji,

 • złożenie podpisu,

 • dołączenie zgody osoby trzeciej, w imieniu której składana jest petycja.

Dane osobowe autorów petycji:

 • Zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych chronione są dane autorów petycji.

 • Po wyrażeniu zgody podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu w interesie którego petycję złożono ustawa o petycjach przewiduje możliwość ujawnienia danych osobowych.

 • Na stronie internetowej rozpatrującego petycję ujawnia się:

  • imię i nazwisko albo nazwę podmiotu,

  • miejsce zamieszkania albo siedzibę,

  • adres do korespondencji lub poczty elektronicznej.


 

Jak złożyć petycję do Komendy Miejskiej/Powiatowej Policji w ………….

 

Petycję można złożyć:

 •  w formie pisemnej, przesyłając korespondencję na adres:

Komenda Miejska/Powiatowa Policji
kod pocztowy Miasto 

ulica

 • w formie elektronicznej:  

Elektroniczna Skrzynka Podawcza KMP/KPP w …….. na platformie e-PUAP

 

 

 


Zbiorcza informacja dotycząca Petycji rozpatrywanych przez KPP Kępno w 2015 roku:

 1.   W 2020 roku do KPP w Kępnie nie skierowano żadnej petycji.
   


 


 


 


 

 

Metryczka

Data publikacji : 03.09.2015
Data modyfikacji : 25.06.2021
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Kępnie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Lubojańska
Osoba udostępniająca informację:
Anna Lubojańska
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Kostusiak
do góry