Ewidencje i rejestry - Komenda Powiatowa Policji w Kępnie

Biuletyn Informacji Publicznej

Ewidencje i rejestry

Informacje o prowadzonych ewidencjach i rejestrach w KPP w Kępnie
 

 

 
 
Zespół Prezydialny, Kadr i Szkolenia
- Rejestr Korespondencji wpływającej.
- Rejestr Korespondencji wpływającej.
- Rejestry Korespondencji wychodzącej z jednostki.
- Ewidencja wyjść w godzinach służbowych Kadry Kierowniczej.
- Ewidencja wyjść w godzinach służbowych pracowników policji i policjantów.
- Rejestr pokwitowań odbioru poczty resortowej.
- Protokolarz z narad w KPP w Kępnie.
- Książka Ewidencji Pieczęci.
- Książka kontroli KPP.
- Książka kontroli sanitarnej.
- Rejestr ewidencji referentek. 
- Rejestr ewidencji książek, dzienników dla dokumentacji jawnej.
- Segregator protokołów zniszczenia pieczęci.
- Segregator protokołów przekazania i wzorów  pieczęci.
- Segregator protokołów zdawczo odbiorczych jednostki.                       
- Segregator korespondencji sekretariatu o charakterze kancelaryjno manipulacyjnym.
- Segregator z korespondencją komendanta i zastępcy.                     
- Segregator wykazów przesyłek przekazanych przez KWP Poznań. 
- Segregator wykazów przesyłek nadanych przez KPP Kępno.
- Teczka wykazów przesyłek nadanych za pośrednictwem poczty polskiej.
- Dzienniki przepisów KGP , MSW, KWP.
- Dziennik przepisów KPP.
- Dziennik przepisów - DU KGP i MSWiA
 
 
Zespół Kadr i Szkolenia
- Rejestr skarg i wniosków.
- Rejestr wydawanych zaświadczeń.
- Rejestr wydawanych legitymacji i identyfikatorów
- Dziennik Rozkazów Personalnych.
- Dziennik ewidencji Policjantów i Pracowników Policji zwolnionych bądź przeniesionych do innych jednostek.
- Dziennik ewidencji Policjantów i Pracowników Policji przyjętych do Komendy Powiatowej Policji w Kępnie.
 
 
Zespół Finansów, Zaopatrzenia i Łączności
- Rejestr wypadków policjantów.
- Rejestr wypadków pracowników cywilnych.
- Rejestr wydawanych zaświadczeń o dochodach.
- Rejestr wydawanych zaświadczeń dot. szkoleń BHP.
- Dziennik wydanych decyzji mieszkaniowych.
- Księga druków ścisłego zarachowania.
- Księga obrotów.
- Ksiega ewidencji szkód powstałych w KPP.
- Księga ewidencji indywidualnej pojazdów mechanicznych.
- Książka magazynowa materiałów pędnych i smarów.
- Książka ewidencji obrotów materiałów pędnych i smarów.
- Książki ewidencji sprzętu w użytkowaniu.
- Książka ewidencji mandatów karnych gotówkowych.
- Segregator – PZU.
- Segregator - dojazdy do służby.
- Segregator – ZFŚS.
- Segregator – Posiłki profilaktyczne.
- Segregator – zlecenia na wydanie posiłków dla zatrzymanych.
- Segregator – umowy.
- Segregator – Zestawienie należności.
- Segregator – brak lokalu, remont lokalu, pomoc finansowa.
- Segregator – KKOP.
- Segregator – dopłata do wypoczynku, przejazdy raz w roku, pranie odzieży ochronnej, ryczałt za żywienie psa.
- Segregator – zapomogi.
- Segregator – listy płac funkcjonariuszy.
- Segregator – listy płac pracowników cywilnych.
- Segregator – Alkotest, świadectwa legalizacji.
- Segregator – Asygnaty I.
- Segregator – Asygnaty II.
- Segregator – Sponsor I.
- Segregator – Sponsor II.
- Segregator – OC.
- Segregator – Sprawozdania MPiS.
- Segregator – Flota 2009.
- Segregatory – Protokoły przyjęcia paliwa.
- Segregator – samochody wycofane z eksploatacji.
- Segregatory – teczki pojazdów samochodowych.
 
 
Wydział Ruchu Drogowego
- Książka służby.
- Rejestr potwierdzeń ukarania mandatem.
- Rejestr zatrzymanych praw jazdy.
- Rejestr zatrzymanych dowodów rejestracyjnych.
- Rejestr kancelaryjny w sprawie ewidencji ukaranych kierowców.
- Rejestr skierowań na badania psychologiczne i lekarskie.
- Teczka dotycząca współpracy z jednostkami organizacyjnymi MSWiA.
- Teczka dotycząca Korespondencji o charakterze kancelaryjno – manipulacyjnym.
- Teczka dotycząca Współpracy z MSWiA, jednostkami organizacyjnymi resortu spraw wewnętrznych i administracji.
- Teczka dotycząca inżynierii Ruchu Drogowego.
- Teczka dotycząca działań prewencyjno – propagandowych.
- Teczka dotycząca kierujących pojazdami naruszają przepisy ruchu drogowego.
- Teczka dotycząca interpretacji przepisów prawnych, opinii prawnych, wyjaśnień.
- Teczka dotycząca współpracy z organami administracji terenowej i samorządowej, instytucjami, kościołami itp.
- Teczka dotycząca sprzętu technicznego.
- Teczka dotycząca bezpieczeństwa i porządku publicznego.
- Teczka dotycząca zabezpieczenia porządku publicznego na terenie działania jednostek.
 
 
Wydział Kryminalny
- Książka doręczeń przesyłek miejscowych do Prokuratury Rejonowej w Nowym Tomyślu i Sądu Rejonowego w Nowym Tomyślu.
- Księgi dowodów rzeczowych.
- Rejestr informacji.
- Rejestr konserwacji oraz napraw sprzętu komputerowego i teleinformatycznego.
- Rejestr wniosków do prokuratora o zastosowanie zabezpieczenia majątkowego.
- Rejestr wniosków do prokuratora o wystąpienie do Sądu o zastosowanie tymczasowego aresztowania.
- Rejestr czynności sprawdzających i odmów wszczęcia postępowania przygotowawczego.
- Rejestr telegramów wychodzących.
- Ewidencja przypadków przedłużenia czasu pracy policjantów i pracowników cywilnych.
- Rejestry śledztw i dochodzeń
- Segregator dotyczący szkoleń Wydziału Kryminalnego KPP w Kępnie.
 
 
Wydział Prewencji
- Rejestr Korespondencji Wpływającej.
- Rejestr ewidencji notatników służbowych.
- Rejestr spraw o wykroczenia.
- Rejestr kart doraźnych.
- Rejestr prowadzonych badań  na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu urządzeniem typu Alco – Sensor IV
- Rejestr prowadzonych badań na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu urządzeniem typu Alcotest 
- Rejestr kontroli mandatów karnych Sekcji Prewencji KPP w Kępnie.
- Segregator dot. szkoleń w Wydziale Prewencji KPP w Kępnie.
- Segregator dot. oceny i opinii służbowej policjantów Wydziału Prewencji KPP w Kępnie.
- Książka ewidencji kluczy.
- Książka osób zatrzymanych.
- Rejestr wejść i wyjść na teren KPP w Kępnie
- Rejestr wydanych kluczy do Kancelarii Tajnej i ODN KPP w Kępnie.
- Rejestr wydanych posiłków zatrzymanym w PDOZ.
- Rejestr pobranych MTP do służby.
- Rejestr pobranych radiotelefonów nasobnych.
- Rejestr pobranych latarek służbowych.
- Książka przebiegu służby przy PDOZ KPP w Kępnie.
- Książka służby w patrolach, obchodach i na posterunkach Policjii.
- Książka dyspozytora.
- Rejestr „Pojazdy zabezpieczone dla potrzeb Policji”.
- Rejestr badań przeprowadzonych urządzeniami elektronicznymi do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu.
- Rejestr osób zatrzymanych.
- Rejestr pobrania ceduł patrolowych.
- Książka kontroli spraw przydzielonych dzielnicowemu.
- Teczka rejonu.
- Teczka dot. przemocy w rodzinie.
- Teczka przestępczości około samochodowej.
- Teczka dot. nieletnich.
- Segregator – karty pracy dzielnicowych.
- Segregator – zarządzenia, ustawy dot. dzielnicowych.
- Segregator – Niebieskie karty sprawozdania.
- Książka przebiegu służby KPP w Kępnie.

Metryczka

Data publikacji : 17.08.2009
Data modyfikacji : 18.12.2013
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Kępnie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Gabriela Kurzawa
Osoba udostępniająca informację:
Gabriela Kurzawa KPP Kępno
Osoba modyfikująca informację:
Mateusz Lewek
do góry