Dostęp do informacji publicznej - Komenda Powiatowa Policji w Kępnie

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostęp do informacji publicznej

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
W celu uzyskania informacji publicznej, która nie została zawarta na stronie podmiotowej BIP KWP, prosimy o przekazanie wniosku o udostępnienie informacji publicznej na poniższy adres, listem tradycyjnym.
Jednocześnie uprzejmie informujemy, że zgodnie z orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 listopada 2003 r. (II SAB 372/03) obowiązek udostępnienia informacji publicznej nie dotyczy informacji ogólnodostępnej bądź informacji będącej już w posiadaniu wnioskującego o jej udostępnienie.
 
Należy również zauważyć, że w myśl wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 grudnia 2002 r. (sygn. II S.A. 3301/02) w przypadku domagania się informacji o obowiązującym prawie oraz informacji o zastosowaniu tego prawa w konkretnej sprawie indywidualnej - ustawa o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198) nie znajduje zastosowania. Na podstawie jej art. 1 ust. 2, dostęp do treści aktów prawnych (z wyjątkiem aktów nieogłoszonych i ich projektów) regulowany jest odrębną ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 ze zm.). W drugiej sytuacji informacja nie ma charakteru informacji publicznej, nie dotyczy bowiem faktów, lecz stosowania prawa w indywidualnej sprawie.
 
Nasz adres:
Komenda Powiatowa Policji w Poznaniu
Zespół Kadr
Chojęcin Szum, ul. Jaśminowa 16
63-600 Kępno
tel. +48 47 77 56-325, fax. +48 47 77 56-205 
e-mail: krzysztof.kostusiak@kepno.policja.gov.pl
 
Udostępnienie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli udostępnienie informacji publicznej we wskazanym terminie będzie niemożliwe zostaniecie Państwo powiadomieni o powodach opóźnienia w przekazanym terminie oraz o nowym terminie realizacji wniosku, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące.
 
Jednocześnie informujemy, że ograniczenia dostępu do informacji publicznej ma miejsce jedynie w przypadku informacji niejawnej lub innych tajemnic ustawowo chronionych. Odmowa udzielenia informacji następuje w formie decyzji administracyjnej.
 
Dla ułatwienia zachęcamy Państwa do skorzystania z formularza wniosku o udostępnienie informacji publicznej przygotowanego przez Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu.
 
 
 
UWAGA!
 
16 czerwca 2016 roku weszła w życie ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. 2016 poz. 352), która określa zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania.
 
W myśl ustawy, informacją sektora publicznego jest każda treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej bądąca w posiadaniu podmiotu.
Natomiast przez ponowne wykorzystanie należy rozumieć wykorzystywanie przez osoby wifyczne, osoby prawnej i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji sektora publicznego w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.
Realizacja prawa do ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego następuje poprzez dostęp do danych publikowanych przez podmiot w sieci Internet lub na indywidualny wniozek.
 
Wskazana ustawa zakłada w art. 21 ust. 2 umożliwienie, przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, ponownego wykorzystania , w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym podmiotu zobowiazanego.
Ustawa w art 21 ust. 3 nie wskazuje wzoru formularza o ponowne wykorzystanie, nie mniej jednak określa 6 elementów, które powinny znaleźć się we wniosku oraz przewiduje możliwość pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia, jeżeli w terminie 7 dni wnioskodawca nie uzupełni wymaganych danych.
 
Wniosek powinien zawierać:
1. nazwę podmiotu zobowiązanego
2. informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku
3. wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana, a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana, warunki na jakich ma być ponownie wykorzystywana oraz źródło udostępnienia lub przekazania
4. wskazanie celu ponownego wykorzystywania (komercyjny lub niekomercyjny), w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług,
5. wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w ptrzypadku postaci elektronicznej także wskazanie formatu danych
6. wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie została udostępniona lub przekazana w inny sposób, albo sposobu dostępu do informacji gromadzonych w systemie teleinformatycznym.

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 24.06.2009
Data modyfikacji : 22.03.2022
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Kępnie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Lubojańska
Osoba udostępniająca informację:
Anna Lubojańska KPP Kępno
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Kostusiak
do góry